Meny
Sponsring och Stipendier

Visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Sparbanken i Enköping en rutin för visselblåsning (whistleblowing).

All verksamhet i Sparbanken i Enköping ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet ska prövas utifrån bankens etiska normer och förhållningssätt.

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har Sparbanken i Enköping rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med våra värderingar, interna regler eller etiska normer.

Vad kan rapporteras?

Din anmälan ska avse en konkret misstanke om missförhållande och du bör i din anmälan lämna en kortfattad beskrivning av händelseförloppet samt vad du anser har varit felaktigt.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

Mer om kundklagomål 

 

Skicka in en anmälan (visselblåsning)

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största omsorg och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Sänd din visselblåsning till bankens funktion för riskkontroll alternativt compliance:

Sparbanken i Enköping
Att. Riskkontroll
Box 912
745 25 Enköping

Alternativt

Svealands Risk och Compliance AB
Att. Compliancefunktionen
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Rapportera externt

Vi uppmuntrar dig att rapportera dina misstankar via bankens visselblåsarfunktion men anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler kan även skickas till Finansinspektionen och brott mot dataskyddsförordningen (GDPR) till Integritetsskyddsmyndigheten.

Finansinspektionen  
Integritetsskyddsmyndigheten