Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad innebär det att spara hållbart och hur kan det påverka?

Att spara hållbart innebär att man placerar sina pengar så att de kan på ett positivt sätt bidra till miljö och klimat samt främja hållbarhet utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

Couple sitting on a bench waiting for the train

Bidra till en hållbar utveckling av världen

"Med ditt sparande kan du vara med och påverka företag och samhälle i rätt riktning.

- På en aggregerad nivå är det väldigt mycket pengar som kan styras till att bidra till en hållbar utveckling av samhället och världen, säger Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom.

Olika typer av hållbart sparande

Det finns olika typer av hållbart sparande. En fond kan sättas samman utifrån att vissa bolag och branscher väljs in eller att vissa bolag och branscher väljs bort. Det kan också handla om fonder där pengarna investeras i bolag i förändring, där det aktiva ägarskapet är viktigt.

– Hållbart sparande tar inte bara hänsyn till miljö och klimat, utan också till exempel mänskliga rättigheter, bra arbetsvillkor, jämställdhet och att utrota fattigdom. Det är mycket som ryms i det hållbara sparandet, säger Madelén Falkenhäll.

En hållbar fond har hållbar utveckling som mål. För att en fond ska vara hållbar ska den bestå av innehav som bidrar till hållbar utveckling genom sina produkter eller tjänster, samtidigt som de undviker negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer genom sin verksamhet. Innehaven måste även visa prov på god bolagsstyrning.

Det finns även fonder som investerar en viss del i innehav som kan klassas som hållbara investeringar. Fonder som inte investerar en andel i innehav i hållbara investeringar kan fortfarande fokusera på att undvika negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer.

Hur kan sparandet påverka?

För att företag ska växa och utvecklas krävs tillgång till kapital. De branscher och företag som har tillgång till kapital har också större möjlighet att finnas kvar och vara lönsamma i framtiden. Kapitalet i det hållbara sparandet investeras i företag som främjar hållbar utveckling. Det innebär också att de branscher och företag som inte gör det kan få sämre möjligheter till kapitaltillgång och därmed få svårare att överleva.

– Företag som har hållbarhet högt upp på agendan kommer ha lättare att få tillgång till kapital och fortsätta utvecklas. Det innebär att det som är långsiktigt hållbart också blir långsiktigt lönsamt. Det är bra både för plånboken och planeten, säger Madelén.

Vidare kan sparandet bidra genom att investeras i fonder vars förvaltare och fondbolag via aktiv ägandeskap jobbar för att påverka bolag i rätt riktning. Detta genom fondbolagets möjlighet att rösta på sina aktieinnehav, samt möjlighet att positivt påverka hantering av hållbarhetrelaterade frågor via bolagsdialog.

Fotnot

Värt att tänka på är att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på www.sparbankenenkoping.se

*) Enligt EUs hållbarhetskategorier. En så kallad artikel 9-fond har hållbar utveckling som mål, en artikel 8-fond har en hållbar inriktning men inte som uteslutande mål.
**) EUs taxonomiförordning och EUs Disclosureförordning (SFDR)

Vad gör en finansiell produkt hållbar?

Lär dig mer om vad som gör en finansiell produkt, till exempel en fond, hållbar och gör ett aktivt val.

FNs globala mål för hållbar utveckling

Mål 1: ingen fattigdom
Mål 2: ingen hunger
Mål 3: god hälsa och välbefinnande
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Mål 6: rent vatten och sanitet för alla
Mål 7: hållbar energi för alla
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 11: hållbara städer och samhällen
Mål 12: hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: bekämpa klimatförändringarna
Mål 14: hav och marina resurser
Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17: genomförande och globalt partnerskap

Andra läser också om: