Inflationen, som tidigare drevs upp av stigande energi- och drivmedelspriser omfattar nu fler varugrupper och är nu högre än på flera decennier. Kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland påverkar också råvarupriserna. Högre produktionskostnader är en ökande utmaning för svenska småföretag som ser pressad lönsamhet och höjda priser mot kunder som en effekt. Det visar en ny rapport från Swedbank, sparbankerna och Företagarna.*

Huvuddrag från rapporten

  • Nästan åtta av tio företag uppger att kostnadsökningarna har haft negativ inverkan på verksamheten under det senaste året. Störst negativ påverkan har drivmedelskostnader haft, följt av materialkostnader, kostnader för el samt för leveranser.
  • Effekterna av kostnadsökningarna skiljer sig mellan branscher. Drivmedelskostnaderna har varit särskilt utmanande för transport- och byggföretagen medan materialkostnader kopplade till produktionen har haft störst negativ inverkan i tillverkningsindustrin och bland byggföretagen, vilket sannolikt är en följd av stigande råvarupriser och en ökad brist på rå- och insatsvaror. Även elkostnader har haft en större negativ påverkan i de tillverkande företagen, men även företag i handeln, transport och restaurang är överpresenterade. 
  • Vart femte företag upplever inte alls negativa effekter av kostnadsökningar.
  • Tre av tio företag har redan eller kommer att fatta beslut om att skära i kostnaderna de kommande tolv månaderna.
  • Nästan fem av tio kommer i stor eller mycket stor utsträckning ta ut företagets ökade kostnader i form av högre priser.

Mer information