Det här bör man särskilt tänka på när man upprättar en framtidsfullmakt:

  • Noga överväga innehållet i fullmakten. Innehållet kan också behöva ses över med jämna mellanrum
  • Det är möjligt att ange i fullmakten att en domstol ska fatta beslut om att fullmakten ska träda i kraft.
  • Fullmakten kan innehålla villkor för gåvor.
  • Framtidsfullmakten kan reglera frågan om ersättning ska utgå till fullmaktshavaren för dennes åtgärder.
  • Framtidsfullmakten kan innehålla krav på granskning och redovisning av fullmaktshavarens åtgärder.
  • Framtidsfullmakten kan ange vad som ska ske när fullmaktsgivaren avlider, t ex att fullmakten ska upphöra att gälla.

Källa: Svenska Bankföreningen