Informationen på denna del av Swedbank AB:s (publ) (”Swedbank”) webbplats avser erbjudandet att förvärva preferensaktier i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Bolaget”). Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Information på denna del av webbplatsen riktar sig vidare endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (iii) kapitalstarka enheter (eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a)-(d) i Ordern, och andra personer till vilka det lagligen kan delges. I medlemsländer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”) – förutom Sverige – kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen.

Alla som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget eller Swedbank tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.
________________________________________
Genom att klicka ”Bekräftas” bekräftar och intygar du att:
• Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan undantagna jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act) eller är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Storbritannien utan att omfattas av artikel 19 (5) eller 49 (2) (a)-(d) i Ordern; och
• att du antingen:
(a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
(b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Prospektförordningen (EU) 2017/1129; eller
(c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
[Bekräftas] [Bekräftas ej]

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lag eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Återgå till hemsidan


Disclaimer
The following pages on this section of Swedbank AB’s (publ) (“Swedbank”) website contain information relating to the invitation to acquire preference shares in Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (the “Company”). This information may not be accessed by residents of certain countries based on applicable securities law regulations.

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA, THE "UNITED STATES"), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, HONG KONG, SWITZERLAND, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

This website and the information contained herein are not intended for, and may not be accessed by, or distributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the “United States”), Canada, Japan, Australia, Hong Kong, Switzerland, New Zealand, Singapore or South Africa and do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase or acquire, any securities of the Company in any of the above mentioned jurisdictions or in any other jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction. The securities of the Company referred to on this website have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act.

Information on this part of the website is furthermore intended only for (i) persons located outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii) high net wort entities falling within Article 49 (2) (a)-(d) of the Order, and other individuals persons to whom it may be lawfully communicated. In member states covered by Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”) – except of Sweden – an offer of securities may only be made in accordance with an exception from the Prospectus Regulation.
Anyone who wish to access the documents contained on this website should first ensure that they are not subject to laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this website or require registration or approval for any acquisition of securities by them. The Company or Swedbank assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.
If you are not permitted to view materials on this website or are in any doubt as to whether you are permitted to view these materials, please exit this website.
Access to electronic versions of these materials is being made available on this website by the Company in good faith and for information purposes only.
________________________________________
By clicking “Confirm” you confirm and certify that:
• You are not a resident of or physically present in any of the above exempted jurisdictions or any other restricted jurisdiction and are not a U.S. person (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act) nor a resident of nor physically present in the United Kingdom unless falling within Article 19 (5) or 49 (2) (a)-(d) of the Order,; and
• you are either:
(a) a resident of, or physically present in, Sweden;
(b) if resident or physically present in a Member State of the European Economic Area (EEA) other than Sweden, a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (as amended); or
(c) otherwise authorized to access this information pursuant to applicable laws or regulations.
[Confirm] [Don’t confirm]

The information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part in, into or from the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the “United States”), Canada, Japan, Australia, Hong Kong, Switzerland, New Zealand, Singapore or South Africa or any jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.
Back to the homepage