Riksbankens mått på den underliggande inflationen (Trim85 och UND24) ligger kvar kring eller strax under två procent. Temporära effekter såsom SCB:s metodförändring gällande paketresor och flera administrativa prishöjningar bidrar dock till att den högre
inflationstakten under tredje kvartalet vilar på en bräcklig grund.

Läs hela analysen och mer Makrofokus:

Inflationstakten växlar ned

Mer makro (samlingssida)