Den svenska arbetsmarknaden har försämrats kraftigt i spåren av coronapandemin. Särskilt svårt är det för ungdomar och nyanlända. I maj var 20,6 procent utrikesfödda arbetslösa och 11,4 procent bland ungdomar 18–24 år. 

Många får sitt första jobb och tar det första steget in på den svenska arbetsmarknaden inom hotell och restaurang samt handel. Uppemot 30 procent av de som är sysselsatta inom hotell och restaurang är ungdomar under 25 år och hela fyra av tio sysselsatta i branschen är utlandsfödda, enligt Visita.

Småföretagen ser positiva möjligheter med praktikplatser

Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen i grunden är positiva till praktikplatser för att unga och nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden. Närmare 60 procent av företagarnas svar hade en positiv syn på praktikplatser.

Det vanligaste svaret i undersökningen är att praktikplatser kan vara bra för att se om personen passar i företaget (17 procent). Näst vanligast (16 procent) var att praktikplatser kan vara ett sätt för företag att bidra till att få in unga personer i arbete, följt av att det kan öka mångfalden i företaget (14 procent). Det är få som uppger att de erbjuder praktikplatser men samtidigt finns det företag som skulle vilja göra det men vet inte hur de ska gå tillväga.

Företag inom hotell och restaurang var mest positiva till praktikplatser och är den bransch som utmärkte sig då den redan idag erbjuder praktikplatser. Även inom handel och byggverksamhet finns en mer positiv syn på praktikplatser jämfört med andra branscher. Företag, som var mer tveksamma anser att bristande språkkunskaper är ett betydande hinder (16 procent). En annan förklaring är att företagets specialisering försvårar möjligheterna till praktikplatser (13 procent), vilket var mest framträdande inom företagstjänster och information/kommunikationsföretag. Ett annat skäl till en mer skeptisk syn är att det tar för mycket resurser från verksamheten (12 procent).

 

Tips till företagare

  • Introduktionsjobb förlängdes från och med den 1 maj 2020 med 12 månader till 36 månader. Ersättningen för arbetsgivaren uppgår till 80 procent till en lönenivå på 20 000 kronor per månad. Lämpar sig för företag med bristyrken.
  • Erbjud nystartsjobb. Du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd för lönenivåer upp till 20 000 kronor per månad om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller någon som är nyanländ i Sverige.
  • Kontakta Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att ta emot en praktikant och eventuellt också bedöma kompetensen hos en arbetssökande.

Läs mer i pressmeddelande (pdf)